Toon werkt! voor werkgevers

2. Aanbod voor werkgevers

2.1. Advies over Casemanagement en verzuimbegeleiding

2.2. Procesbegeleiding bij contact werkgever/werknemer

2.3. Advies bij WIA-proof maken van re-integratiedossier

2.4. Advies bij inzet arbeidsdeskundig onderzoek/bedrijfsarts

2.5. Workshops voor management en HR

 

2.1. Advies over Casemanagement en verzuimbegeleiding*

Als u als directeur, leidinggevende (casemanager) en/of als HR-adviseur wordt geconfronteerd met een medewerker met kanker, zal dat het nodige teweegbrengen en zullen er vragen zijn over hoe hiermee om te gaan. Er zijn altijd de verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter, die mogelijk onderdeel zijn
van het verzuimprotocol binnen uw organisatie.

Vragen:

 • Hoe ‘strak’ wordt hieraan gehouden in het geval van de medewerker met kanker?
 • Wat is de beste aanpak in de frequentie, maar vooral ook in de wijze van het contact?
 • Wat zijn vanuit uw rol als casemanager de mogelijkheden bij het maken van re-integratieafspraken?
 • Hoe biedt u de juiste begeleiding hierin?

Dit steeds ook in relatie met de wettelijke verplichtingen. Het uiteindelijke doel blijft voor alle partijen: een zo snel mogelijke terugkeer naar het werk (eigen of ander passend werk) aan de hand van een re-integratieplan op maat.

Onze werkwijze

Toon Werkt! biedt vanuit haar ‘expert-begeleiding’ adviesgesprekken aan met één van onze adviseurs. Een adviesgesprek kan worden aangeboden aan diverse functionarissen binnen uw organisatie: directeur, HR-adviseur, (case)manager. Het doel is om helderheid te verkrijgen over de mogelijkheden ten aanzien van re-integratie en hoe dit te begeleiden en welke extra interventies hierbij bevorderend werken of noodzakelijk zijn.
U kunt ons rechtstreeks benaderen en een aanvraag indienen voor een adviestraject. U kunt daarbij aangeven wie er vanuit uw organisatie bij dat gesprek aanwezig zal/zullen zijn. Eén van onze adviseurs maakt zo snel mogelijk een afspraak met u.

 

2.2. Procesbegeleiding bij contact werkgever/werknemer*

Als uw medewerker wordt geconfronteerd met kanker, heeft dat een enorme impact. Voor alle betrokkenen, ook voor u als werkgever. Wat vaak als lastig wordt ervaren, door zowel medewerker als ook leidinggevende en collega’s is een zo helder mogelijke communicatie zo snel mogelijk nadat de diagnose is gesteld.
Wat je meestal ziet is dat de leidinggevende de werknemer niet lastig wil vallen in het behandeltraject. De werknemer weet na het verwerken van de eerste grote klap ook vaak niet of en hoe je nu op de leidinggevende afstapt. Wat heeft u te bieden?

Onze werkwijze

Als communicatie tussen leidinggevende en werknemer niet op gang komt of moeizaam verloopt om welke reden dan ook, dan kan een coach van Toon Werkt! hierin passende ondersteuning bieden in de rol van procesbegeleider. De coach heeft eerst een individueel (verkennend) gesprek met zowel de werknemer als de leidinggevende. Het doel is om met elkaar helder te krijgen waar de knelpunten zitten en hoe deze op te lossen, ten einde met elkaar afspraken te kunnen maken over de re-integratiestappen. Afhankelijk van het verloop en de behoefte worden er vervolggesprekken gepland, waarbij steeds de leidinggevende en de werknemer met elkaar in gesprek zijn en de coach als procesbegeleider fungeert.

 

2.3. Advies bij WIA-proof maken van re-integratiedossier*

Als uw medewerker wordt geconfronteerd met kanker heeft dat de nodige impact maar ook de nodige gevolgen voor het verloop en duur van een re-integratietraject. Het kan voorkomen dat in deze situatie de uit te voeren acties conform de Wet Verbetering Poortwachters niet allemaal, of later worden uitgevoerd.
Ook kan het zijn dat bepaalde stappen niet gezet zijn, waarvan het UWV later oordeelt dat deze wel gedaan hadden moeten worden. Een plan van aanpak in de 8ste week na de eerste ziektedag; hoe stel je dat op als iemand nog volop in een medisch behandeltraject zit?

Aan het einde van de wachttijd van twee jaar ziekte (in de 87ste week) start de WIA-aanvraag-procedure. Op dat moment moet een volledig en kloppend re-integratiedossier worden samengesteld en naar het UWV verstuurd. U kunt beter voorkomen dan nog voor verrassingen komen te staan.

Mocht aan het einde van het traject toch blijken dat het dossier niet volledig is, dan is het van belang dit direct alsnog te ‘repareren’ en/of vooraf uit te leggen aan het UWV. Dat is niet in alle gevallen mogelijk en dat zal dan ook consequenties hebben voor het beoordelingsmoment van wel/geen recht op WIA uitkering en sancties als verplichte loondoorbetaling tot maximaal een jaar.

Deze aanvraagprocedure is een zeer confronterende aangelegenheid voor uw werknemer. Het is raadzaam om ook hier al zo vroeg mogelijk in het traject duidelijkheid in te bieden aan de werknemer en met elkaar af te spreken wat de te ondernemen acties zijn, ook om een dossier kloppend te krijgen en te
houden.

Uiterlijk in de 9e maand van het arbeidsongeschiktheidstraject is voor werkgever en werknemer het moment om te kijken of de re-integratie naar wens verloopt, of het 1espoortraject gaat slagen en misschien het 2e spoortraject ingezet moet worden. Dit is ook het moment dat u met elkaar kijkt naar verwachting op de langere termijn.

Onze werkwijze

Op uw aanvraag kan één van onze adviseurs een afspraak met u maken om het dossier door te nemen. Dit kan zijn al rond de 8ste ziekteweek, waarin u als werkgever, maar mogelijk ook uw werknemer vragen heeft over bijvoorbeeld het invullen van een Plan van aanpak of later in het Poortwachter-traject.

 

2.4. Advies bij inzet arbeidsdeskundig onderzoek/bedrijfsarts*

Een re-integratietraject van een werknemer met kanker verloopt vaak net even anders, omdat er een meestal langdurig behandeltraject plaatsvindt. In veel gevallen worden er gedurende die periode geen re-integratie-activiteiten opgestart. Onze ervaring is dat in heel veel situaties daartoe wel mogelijkheden zijn, ook in de fase van behandeling. Re-integratie-activiteiten kunnen heel divers zijn. Vaak zien wij dat voor niemand goed duidelijk is wat de (benutbare) mogelijkheden zijn, ook ten aanzien van belasting/belastbaarheid.

Een arbeidsdeskundig (of belasting/belastbaarheid)onderzoek zou u in veel gevallen, al in een vroeg stadium hierbij kunnen ondersteunen. De betrokken bedrijfsarts dient hiertoe vooraf de benodigde gegevens aan te leveren.

Dit arbeidsdeskundig onderzoek met de daaraan gekoppelde rapportage met conclusies en adviezen is een intensieve en voor uw werknemer ook confronterende aangelegenheid. Dit vraagt zorgvuldige voorbereiding voor u, maar ook voor de betreffende werknemer zelf. De rapportage vervolgens zal de basis kunnen zijn voor het maken van re-integratieafspraken op korte en/of langere termijn.

Wat vooral belangrijk is dat u in de vraagstelling voorafgaande aan het arbeidsdeskundig onderzoek heel scherp uiteenzet wat u precies onderzocht wilt hebben en waar u dus advies in vraagt. Vanuit de expert-begeleiding van Toon Werkt! kan één van onze adviseurs u en eventueel ook uw werknemer hierin ondersteunen.

Onze werkwijze

Op uw aanvraag kan één van onze adviseurs een afspraak met u maken om hierin met u en eventueel uw werknemer mee te kijken en toelichting te geven op inhoud, werkwijzen en vervolg.

 

2.5. Workshops voor management en HR*

Toon Werkt! organiseert workshops voor het management en HR functionarissen.

Workshop “Re-integratie bij kanker: mogelijkheden en valkuilen in de opbouw” (1 dagdeel)

In deze workshop informeren wij u over de achtergronden van herstel na kanker, aandachtspunten in de belastbaarheid van de werknemer en bij de opbouw in het werk. De feiten die u echt moet weten komen aan de orde, waardoor u als werkgever zorg kan dragen voor een goede start van de re-integratie en op betrokken en motiverende wijze de opbouw kan ondersteunen.

Het doel is het vergroten knowhow in de organisatie ter bevordering van succesvolle re-integratie van
medewerkers na kanker. De volgende onderdelen komen daarbij aan de orde:

 • Belangrijke basisfeiten over kanker, herstel en werken na kanker in deze tijd.
 • Het belang van werk voor een medewerker.
 • Specifieke kenmerken in het herstelproces bij kanker (vermoeidheid/energieniveau, concentratie, geheugen, fysieke beperkingen).
 • Belastbaarheid, opbouw en arbeidsmogelijkheden.
 • Samenwerking tussen intern betrokkenen; collega’s, leidinggevende, casemanager, verzuim Arbo coördinator.
 • Samenwerking met externe betrokkenen; bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, huisarts, fysiotherapeut, re-integratiecoach, e.a.
 • Gezamenlijk benoemen van verbeterpunten in de aanpak.

Onze werkwijze

Het programma wordt verzorgd in de vorm van een interactieve workshop onder begeleiding van een
ervaren trainer van Toon Werkt!